pro váš rozvoj, inspiraci, vaši Cestu životem ...
FB

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Provozovatel e-shopu: Mgr.Bc. Martin Bartošek, IČ: 75703304 , Líšeňská 54a, 63600 Brno.
Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží nabízeného na internetovém obchodu umístěném na adrese www.knihynacestu.cz v souladu s §273 Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění, postup při uzavírání kupních smluv mezi Martine Bartoškem jako prodávajícím a kupujícím, jakož i vztahy z této smlouvy vzniklé. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající tj. Martin Bartošek prodá zboží na základě objednávky podle těchto VOP. Pokud je mezi stranami dohodnuta odchylná úprava, má tato před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.

1. Předmět kupní smlouvy

 • 1.1. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží nabízeného na internetovém obchodu - knihy.

2. Vznik kupní smlouvy

 • 2.1. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím.
 • 2.2. Objednávka může být prostřednictvím e-shopu, elektronické pošty, nebo ústně osobně.
 • 2.3. Objednávka musí být označena jménem kupujícího, místem dodání objednaného zboží. Dále musí být uveden druh a množství objednávaného zboží a datum objednávky.

3. Nabytí vlastnického práva ke zboží

 • 3.1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení zboží.
 • 3.2. Povinnost uplatnění reklamace za poškozené zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

4. Ceny a jejich úhrada

 • 4.1. Kupní cena (MC, maloobchodní cena) je dána ceníkem prodávajícího, platným v den přijetí objednávky.
 • 4.2. Kupní cenu je možné uhradit v hotovosti při osobním odběru, nebo dobírkou. 

5. Dodací lhůty

Nabízené zboží je předáno k přepravě do 7 pracovních dnů. Snažíme se zboží distribuovat v co možná nejkratších dodacích lhůtách, někdy zasíláme zboží i ten samý den.

6. Dodání zboží

 • 7.1. Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím České pošty.
 • 7.2. Při objednávkách účtuje prodávající k úhradě částku balného a poštovného vč. dobírky 120,- Kč. Při osobním odběru není účtováno poštovné a balné.
 • 7.3. Adresy pro možnost osobního odběru jsou tyto: Praha: Vilová 3, Praha: Dlouhá 2, Brno: Centrum Mandala, Opletalova 6
 • 7.4. Osobní odběr je možný pouze po domluvě konkrétního dne a hodiny odběru, emailem nebo osobně.

7. Vady zboží a nároky z nich vyplývající

 • 9.1. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží,  tak i případné zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 7 dnů od převzetí zboží.
 • 9.2. V reklamaci kupující popíše, v čem vada spočívá nebo jak se projevuje a formuluje reklamační nárok. Pro uplatnění reklamace je nezbytné, aby byla vada průkazná. Je proto v dohodě s prodávajícím nezbytné zajistit vadný výrobek a předat jej prodávajícímu, spolu se sdělením okolností prodeje, uchovávání a používání vadného přípravku.
 • 9.3. Prodávající zajistí odborné posouzení vady a oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace nahradí kupujícímu vadný výrobek za bezvadný nebo poskytne přiměřenou slevu. Pouze v případě závažného porušení smlouvy má kupující právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.
 • 9.4. Lhůta pro posouzení vad zboží je 30 dnů od předání vadného produktu a podkladů o okolnostech závady.

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.
 • 10.2. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, Obč. z. 40/1964. 10.3. Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.knihynacestu.cz  nabývají účinnosti dnem 18 srpna 2015.

 


© 2015-2022 Knihy na Cestu - pro váš rozvoj, inspiraci, vaši Cestu životem ...